Our Team

Our Story

At Zen City Academy, we believe that English language education should be within reach for all people. We want to make high-quality educational resources more readily available to the men and women who can benefit from them most, designing and deploying tools that make a difference in people’s lives. To us, it is not enough to teach English: we want to teach English at such a world-class level that we are setting our students off onto new pathways, empowering them to overcome any obstacles they may have perceived previously and to uncover their full potential in all areas of American life.

Tại Zen City Academy, chúng tôi tin rằng giáo dục Anh ngữ phải phù hợp với mọi người. Chúng tôi muốn cung cấp các tài nguyên giáo dục chất lượng cao cho cả nam và nữ, những người có thể hưởng lợi nhiều nhất từ chúng, thiết kế và triển khai các công cụ tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của mọi người. Đối với chúng tôi, dạy tiếng Anh là chưa đủ: chúng tôi muốn dạy tiếng Anh ở trình độ đẳng cấp thế giới đến mức chúng tôi đang đưa các học viên của mình bước vào những con đường mới, trao quyền cho họ vượt qua bất kỳ trở ngại nào mà họ có thể đã nhận thấy trước đây và khám phá ra toàn bộ tiềm năng trong mọi lĩnh vực của đời sống người Mỹ.

Teachers

Elaine Le

Teacher

Management team

Admin Support Team

Khoa Vu

Web Content Specialist

Hai Le

Web Content Specialist

be part of our success. join today.